Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

 • Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

 • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

 • Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

 • Dbamy o dobre stosunki interpersonalne.

 • Stoimy na straży praw człowieka, a w szczególności Praw dziecka.

 • Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

 • Spełniamy oczekiwania rodziców.

 • Promujemy ekologię, zdrowie fizyczne i psychiczne, bezpieczne zachowania, zdrowe odżywianie.

 • Oferujemy szeroki wachlarz spotkań z rodzicami.

 • Pomagamy dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dajemy dzieciom możliwości:

 • samorealizacji

 • pracy z innymi (kontaktów społecznych z rówieśnikami)

 • kreatywnego myślenia

 • działania

 • uczestnictwa w ciekawych zajęciach

 • nauki poprzez wspólną zabawę  

 

Nauczyciele wobec rodziców dzieci pełnią rolę doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w razie konieczności zapewniają stałą opiekę psychologa i logopedy. Na bieżąco informują o postępach dziecka oraz o kierunkach i zakresie zadań realizowanych w przedszkolu. Zadania te dostosowujemy do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.

 

Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w pracy edukacyjnej poprzez:

 • Okazywanie zrozumienia i szacunku,

 • Otwartość na potrzeby,

 • Zaangażowanie,

 • Poświęcanie czasu na kontakty indywidualne,

 • Wsłuchiwanie się w opinie,

 • Dbanie o dobre relacje.

Zapraszamy rodziców do udziału w:

 • spotkaniach organizowanych w poszczególnych grupach,

 • zajęciach otwartych,

 • rozmowach indywidualnych,

 • uroczystościach rodzinnych,

 • piknikach.

Kładziemy nacisk na wspieranie rozwoju dziecka opartego na:

 • poznawaniu i rozumieniu siebie oraz świata

 • nabywaniu umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i samodzielne wyciąganie wniosków

 • odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej i rodzinie

 • budowaniu systemu wartości.

Pracujemy nad rozwojem intelektualnym wychowanka.

 • Prowadzimy codzienne zajęcia stymulujące mowę i myślenie dziecka, kształtujące umiejętności językowe, wzbogacające słownictwo, uczące prowadzenia dialogu, układania opowiadań, wyrażania uczuć.

 • Tworzymy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania oraz pisania.

 • W dziedzinie matematyki wpajamy elementarne pojęcia, wyrabiamy umiejętności orientacji w przestrzeni i czasie, uczymy rozpoznawania figur geometrycznych, dodawania i odejmowania.

 • Dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 • Placówka nasza jest przyjazna dzieciom. Przestrzenne, widne sale wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne, ciekawe zabawki. Inspirujące kąciki zainteresowań stymulują rozwój wychowanków.

 • Duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną. Posiadamy zbiór książek, albumów, atlasów o tematyce przyrodniczej. W każdej sali zgromadziliśmy bogatą kolekcję okazów przyrodniczych. Dzieci mogą rozwijać zainteresowania akwarystyką. Dla naszych wychowanków organizujemy liczne wycieczki rozwijające wrażliwość ekologiczną i przystosowanie społeczne. Rozwój dziecka stymulujemy poprzez dostarczanie różnorodnych doświadczeń oraz przeżyć zdobywanych w czasie wspólnych spacerów i wycieczek autokarowych.

 • Przykładamy dużą wagę do twórczego rozwoju dziecka. Pracujemy nad rozwojem aktywności i wrażliwości estetycznej. Pobudzamy ją w kontaktach z przyrodą, techniką, sztuką i poprzez organizowane pikniki.

 • Umożliwiamy obcowanie z literaturą, teatrem, plastyką, muzyką. Rozwijamy różnorodne formy twórczości dziecięcej z uwzględnieniem prób łączenia różnych rodzajów ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.

 • Kształtujemy umiejętności posługiwania się rozmaitymi materiałami i narzędziami w działalności plastyczno - konstrukcyjnej.

 • Wykorzystujemy w swojej pracy urządzenia multimedialne. Posiadamy wiele programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sale grup najstarszych wyposażone są w komputery. Korzystamy również z projektora.

 • Nasze dzieci uczestniczą w olimpiadach sportowych, konkursach recytatorskich, przeglądach muzycznych i plastycznych organizowanych na terenie dzielnicy a także biorą udział w projektach Miasta Stołecznego Warszawy. Zdobywany medale, dyplomy i puchary.